Artikelen door Sytse van der Werf

Mei shantykoar op stap

Dit is in aksjefoto op de merk yn Oud Beyerland dêr’t song  mei shantykoar de Admiraliteitssjongers út Dokkum. Ik ha mei dit shantykoar meiwurke oan har CD dêr’t in hiele soad fan ferkocht binne en  haw gauris mei har optreden û.o. yn it tsjerkje fan Sybrandahûs.

Nederland Leest

Ik mei graach lêze. Dit jier stie it boek De donkere kamer van Damokles fan Willem Frederik Hermans sintraal yn it ramt fan de aksje Nederland Leest. Yn 2007 stie it boekje ‘De gelukkige klas’ fan Theo Thijssen sintraal. Ik ha dêrfoar doe in liet skreaun mei deselde titel (druk hjir om it ôf te lústerjen). It giet oer meester Staal […]