Boek over het verloren gewaande skûtsje uit Dokkum

Hoe komt de familie Van der Werf aan haar achternaam? Waarom is het skûtsje – dat  110 jaar geleden werd gebouwd bij de scheepswerf van Barkmeijer in Dokkum – door de familie destijds ‘Eben Haëzer’ genoemd? En wat voor avonturen beleefden het schippersechtpaar Kornelis en Ytje van der Werf samen met al hun zonen op het schip? In dit boek wordt de rijke historie van de familie van der Werf én het skûtsje Eben Haëzer nauwkeurig omschreven. Met dank aan Abraham van der Werf (1921-2006) die zijn levensverhaal uitvoerig op papier heeft gezet, waardoor het schip weer tot leven komt. Het roemrijke skûtsje – dat nu voor Dokkum meestrijdt om de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) – en waarvan de familie jarenlang heeft gedacht dat het niet meer bestond…

Boek bestellen?

De eerste druk is inmiddels uitverkocht, maar belangstellenden kunnen het boek nog bestellen. Dit kan door een mail te sturen naar: SkutsjeEbenhaezer@outlook.com Kosten: €15,- (exclusief €3,95 verzendkosten). Telefonisch bestellen kan ook via tel. 06-40 37 15 14.

 

byld ‘Leren Lopen’ fan Hendrik Beekman ûntbleate

DSC_0125-522x391

Tongersdei 16 maaie fan 16.00 – 17.00 is yn de tún fan it revalidaasjesintrum fan Revalidaasje Fryslân yn Beetstersweach (Lyndensteyn) it byld ‘Leren Lopen’ fan Hendrik Beekman ûntbleate. Mariëlle Brouwer-Edes en ik binne tige bliid dat wy der yn slagge binne om dêrfoar it jild by elkoar te bringen en dat wy op dizze wize wat werom dwaan koenen foar alles wat de revalidaasje foar ús betsjutten hat. Hertferwaarmjend hoefolle stipe wy ûnderfûn ha by de realisaasje fan it byld. De ûnbleating waard troch in protte minsken bywenne en droech in feestlik karakter. Nei in koart programma yn it restaurant fan it revalidaasjesintrum waard it byld oerdroegen oan Mw. Gerrie Eikelboom, foarsitter fan de Rie fan Bestjoer fan Revalidaasje Fryslân. Dêrnei waard it byld offisjeel ûntbleate. De yndrukwekkende byienkomst waard ofsletten mei in hapke en in drankje yn it restaurant. In filmke makke troch sjoernaliste Klasina van der Werf jout in prachtige ympresje fan de ûntbleating (druk hjir). De eftergrûnmuzyk is it liet ‘Maitiid’ dat ik sjong mei begelieding fan Piet Koek (myn myzykterapeut tidens de revalidaasje) op de piano

Lyts is moai

De skoallen moatte ta op minstens 100 bern oars binne se te lyts. De provinsje moat opgean yn in noardelike regio. Wy moatte ta op gemeenten mei 100.000 ynwenners. Mijn eigen gemeente Littenseradiel wrakselt mei de weryndieling. Ik haw yn 1980 in liet skreaun mei as titel Lyts is moai. De tekst is noch altyd aktueel.

ZsignnkHsCSyk is ús wurk, te fier fan de grûn,

ik haw der de striid en de oarloch yn fûn.

Ommers de frede hâldt op fan bestean,

wurde minsken útskeakele yn har bestean.

Amper kommme we op ferhaal

en bouwe fierder oan de grutte skaal.

Wy glide ôf nei in ik-maatskippij

en ik fiel my hieltiid ôfhinkliker fan dij.

Groei om te groeien is in dearinnend paad,

nee oer  de kanker wurdt leaver net praat.

Mistrouwen bringe de machtshawwers mei,

Hja prate de wierheit út de wurden wei.

Nee net fan sinten en besteklik praat,

ik fiel it ferlet fan de minslike maat.

Mar salang at men grutskalich tinkt,

matigt nimmen in reade sint.

Sulveren sluiers falle del op’e grûn.

Ik haw der de dea efter skimerjen sjoen

Keal wurdt it lân, fûler blaast de wyn,

de greide wurdt stil en de bisten bliuwe yn.

Us Fryske gea giet mei yn de stream

fan de agro-Amerikaanse-business-dream.

De stêd falt stikken op it plattelân,

it lytse doarp is mei syn takomst oan.

Lyts is moai, foar elk dy’t it sjocht.

It is yn de maaitiid dy’t lyts libjen docht.

It is yn de leafde, de rêst en it ljocht.

It is yn de tinzen yn frijheit betocht

De wei nei Rome is net fan beton,

en je moatte earst in hiel ein werom,

om te sjen sa’t it sizzen seit,

dat de wierheit yn it lytse leit.

Earste Dichtbondel útkommen

P1020795aWoansdei 28 maart 2012 is myn earste dichtbondel útkommen mei dêryn gedichten dy’t ik de ôfrûne jierren makke haw as Walddichter/Wâldsjonger foar de gemeente Achtkarspelen. In pear fan dizze gedichten haw ik ek opnommen mei Johan Keus en op in cdtsje setten dat yn de bondel opnommen is. De bondel, útbrocht troch de gemeente Achtkarspelen, sil oanbean wurde op 28 maart 2012 om 16.00 oere op it gemeentekantoar yn Bûtenpost. Tagelyk mei it ferskinen fan de bondel bin ik ophâlden as Wâlddichter en waard de nije dichter bekend makke. As jo der belang by hawwe kinne jo my maile of skilje. De opbringst giet alhiel nei de aksje Ode aan de revalidatie.

TV reportaazje oer Piet Koek

Tidens myn revalidaasjeperioade krige ik muzykterapy fan Piet Koek. In bysûndere man dy’t yn in teve utstjoering op sneintemoarn 25 maart 2012  te sjen wie by de RKK. Druk hjir om de reportaazje te sjen. Piet Koek hat my ek begelaat op de piano op it benefytkonsert fan freed 30 maart 2012.

Maitiid

Sa sûn as in fiskfan de ien op de oare dei
wie ik útteld en ferlamme
die net oan it libben mear mei

Koartsluting yn de kop
sûnder it te witten
kamen myn hân en myn foet
sûnder stroom te sitten
– 
fn-sytsevanderwerf-522x391Mei in tonge as lear
sadat ik amper prate koe
en in suster freegje moast
as hja myn bôle snije woe

Gjin baas mear oer eigen liif
ôfhinklik as in bern
hie ik alhiel de macht
it stjoer oer mysels ferlern

De dagen wienen griis
dreech en sûnder faasje
skoden foarby op de maat
fan sykte en revalidaasje
– 
De winter wie in lange striid
finzen efter de rúten
mar rêst, geduld en terapy
dienen mei de tiid fertuten
– 
DSC02117No’t de sinne wer klimt oer it lân
kleurje de foarjiersblommen
wit ik wankeljend oer it paad
stadich werom te kommen

Noch ferdôve troch de klap
mar bliid dat ik der noch binis dizze maaitiid foar my
mear as in nij begjin.

Dit liet haw ik opnommen
mei Piet Koek , myn muzykterapeut

Dichter/sjonger fan Achtkarspelen

Yn maart 2009 waard ik keazen ta dichter/sjonger fan de gemeente Achtkarspelen foar in perioade fan twa jier. Fanwege myn sykte is dat ferlinge ta trije jier. Dy trije jier sitte der no hast op. Fan de gedichten dy’t ik yn dit ferbân makke haw komt der begjin oare jier in bondel út. By dat bundeltsje sit ek in CD mei in pear lieten dy’t ik sjong mei begelieding fan Johan Keus. Nijer meidielings dêroer folgje. It gedicht dat ik foardroegen ha op de nijjiersgearsit fan de gemeente Achtkarspelen op 4 jannewaris 2012 kinst hearre/sjen op site fan de gemeente (druk hjir)

Optreden yn Rottefalle

Op 16 september 2009 fersoarge ik mei Bert Otten in optreden yn Rottevalle tidens de doarpsfeesten. Dêrfan is in stikje opnommen. Dat is te besjen op you tube (druk hjir)

Sliepe yn Spitkeet Harkema

spitkeet harkema (1)Yn myn funksje fan wâlddichter/sjonger fan de gemeente Achtkarspelen sliepte ik op freed 28 augustus 2009  in nacht yn de spitkeet yn Harkema. Under oaren om ynspiraasje op te dwaan foar it folksferhalen dat op 12 septimber yn dat parkt hâlden waard. Fan dy nacht ha ik in ferhaal makke dat werom te lêzen is ûnder ‘gedichten en ferhalen’.

Druk, druk, druk …… de Raamambtenaar

raamkantoorklGoed twa jier lyn ha ik yn eigen behear in nij singel CDtsje útbrocht. It hat as titel meikrigen Druk,druk, druk mei as subtitel de Raamambtenaar. Je kinne it singeltsje bestelle troch my even in mailtsje te stjoeren. Om de kosten hoecht it net oer te gean.