Mei shantykoar op stap

DSC01780Dit is in aksjefoto op de merk yn Oud Beyerland dêr’t song  mei shantykoar de Admiraliteitssjongers út Dokkum.

Ik ha mei dit shantykoar meiwurke oan har CD dêr’t in hiele soad fan ferkocht binne en  haw gauris mei har optreden û.o. yn it tsjerkje fan Sybrandahûs.

Optreden Omrop Fryslân te hearen en te sjen

meihansynswolleIn aardich skoftsje lyn wienen wy te hearren yn it programma “Noardewyn” fan Omrop Fryslân. De opname fan dat optreden kinne jim werom hearre (druk hjir) of it liet Underweis sjen (druk hjir)

Nederland Leest

donkerekamerIk mei graach lêze. Dit jier stie it boek De donkere kamer van Damokles fan Willem Frederik Hermans sintraal yn it ramt fan de aksje Nederland Leest. Yn 2007 stie it boekje ‘De gelukkige klas’ fan Theo Thijssen sintraal. Ik ha dêrfoar doe in liet skreaun mei deselde titel (druk hjir om it ôf te lústerjen). It giet oer meester Staal en it is yn it Nederlânsk,  De tekst is werom te finen by “Gedichten en ferhalen”.