Druk, druk, druk …… de Raamambtenaar

raamkantoorklGoed twa jier lyn ha ik yn eigen behear in nij singel CDtsje útbrocht. It hat as titel meikrigen Druk,druk, druk mei as subtitel de Raamambtenaar. Je kinne it singeltsje bestelle troch my even in mailtsje te stjoeren. Om de kosten hoecht it net oer te gean.