Optreden yn Rottefalle

Op 16 september 2009 fersoarge ik mei Bert Otten in optreden yn Rottevalle tidens de doarpsfeesten. Dêrfan is in stikje opnommen. Dat is te besjen op you tube (druk hjir)